سازمان آموزش ،مشاوره و طراحي صنعتي،مركز آموزش جامعه قالبسازان ایران- واحد مشهد

برنامه نویسی CNC
محمد قارونی کارونیزهرا ازهدی
مهدی مرادیمحسن خادم
حسین نجاتی خضربیگیعلی افشارحنائی
محمدمهدی عطارانمحمدرضاطلائی
احسان تواناکفاشمحمدرضاسبحانی
محمدنادمیمحسن اکبری
حامددلیرمهدی آب روشن
محمدرضادلشادسعیدگلبهانی
ابوالفضل دولت دوستسعیدقنبری
مهدی اکبرپورحسین زاهدان زنجناب
محمدباقرپریورحمیدگل زاده
امیررمضانپورسیدامیرشاه میرزایی
رضاطوسیمرتضی دونده
مصطفی معصومیجوادتاج آبادی
محمدگوهریفرزادصفارزاده
محمدعلی سهیلیعلی محمد گلی
محمدبدری